OBS: Fredag 13 til 15 er det parallellsesjoner. Snøskuterkultur finner sted i plenumssalen i gamlekinoen, mens Bergslien-rommet på hotellet er hjem for FoU-kultur.

Aktsomhetskartet for snøskred viser potensielle løsne- og utløpsområder for snøskred, og er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare. Aktsomhetskartene skal være konservative og inkludere alle potensielt usikre områder, robust slik at samme modell/metode kan brukes for hele landet, og samtidig må modellen være enkel og regneeffektiv nok til at den kan brukes for store områder. Dagens aktsomhetskart viser seg å være uhensiktsmessig konservativt i en del områder, mens det i andre områder ikke fanger opp potensielle lange utløp.

Formålet med utviklingen av NAKSIN er å etablere en forbedret metodikk og tilsvarende programvare for å lage aktsomhetskart for snøskred på kommunenivå. De avgjørende forbedringene i sammenligning med det landsdekkende kartet fra 2009 er følgende: (1) For hvert potensielt utløsningsområde estimeres utløsningssannsynlighet og bruddhøyde ut i fra topografi, klima og vegetasjon. (2) Skredutløp beregnes med en 2D dynamisk modell, med friksjonsparametere som avhenger av lokal vintertemperatur, topografi, skredstørrelse og valgt returperiode.

Resultater så langt har vist at NAKSIN på en realistisk måte, og vesentlig bedre enn i det nåværende kartet, gjengir de store forskjellene mellom lavtliggende, kystnære områder på Sør- og Vestlandet på den ene siden, og høyfjellsområder med kontinentalt klima på den andre siden.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Dieter Issler[1], Kjersti Gleditsch Gisnås[2] og Ulrik Domaas[3] (NGI),

Odd Are Jensen[4] og Eli K. Øydvin[5] (NVE)

[1]                     PhD, seniorspesialist. E-post: di@ngi.no. Mobiltf. +47 469 87 346. Norges Geotekniske Institutt, Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo, Norge.

[2]                     Presenterer. PhD, prosjektrådgiver I. E-post: kjersti.gisnas@ngi.no. Mobiltf. +47 924 53 018. Norges Geotekniske Institutt, Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo, Norge.

[3]                     Cand. real., seniorspesialist. E-post: ud@ngi.no. Mobiltf. +47 924 47 442. Norges Geotekniske Institutt, Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo, Norge.

[4]                     MSc, Overingeniør. E-post: oaj@nve.no. Tf. +47 22 95 95 21. Norges vasssdrags- og energidirektorat, Seksjon skredkunnskap og formidling, Naustdalsvegen 1 B, 6800 Førde, Norge.

[5]                     MSc, seksjonssjef. E-post: eko@nve.no. Tf. +47 22 95 94 89. Norges vasssdrags- og energidirektorat, Seksjon Skred- og flomkartlegging, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo, Norge.