Fredag 15:20

Studier om læring på skredkurs er få, og vi vet lite om hva kursdeltakere mener er viktig å lære, hva som er vanskelig å lære, og hva de faktisk opplever at de lærer på skredkurs. Samtidig finnes det lite vitenskapelig forskning på hva skredinstruktører mener det er viktig å undervise i, hva de opplever som vanskelig å undervise, og hva de tror kursdeltakerne lærer på grunnleggende og videregående skredkurs. Er dagens utdanning god nok, og påfølgende, hvem har ansvaret for at kunnskapsformidlingen er god nok - både i utdanningen av skredinstruktører og kursdeltakere?

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å utforske disse spørsmålene. Vi presenterer her resultatene fra en av delstudiene hvor vi spurte skredinstruktører og aspiranter som er sertifisert gjennom Nasjonal Fjellsportforum (NF) hvordan de opplever å undervise på skredkurs, hvilke temaer de opplever som vanskelige å formidle, og hvorfor det er slik.

Foreløpige resultater indikerer at instruktørene og aspirantene opplever utfordringer knyttet til det store antallet læringsmål (fra NF) som kursdeltakere skal lære på et grunnleggende skredkurs, med begrenset tid og ressurser i dagens standardiserte kursformat. Særlig de instruktørene uten bakgrunn innen pedagogikk, kan oppleve det vanskelig å undervise grunnleggende skredkurs på en god nok måte, spesielt de to emnene som ble identifisert som mest utfordrende; snødekke og menneskelige aspekter. Det er også indikasjoner på at kjønn og kjønnsforventninger spiller en rolle for hva man er komfortabel å undervise og hvordan.

Vi vil presentere utførlige resultater fra studien vår på skredkonferansen.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Tim Dassler OrcID: 0000-0001-6575-8152 Tim Dassler jobber som doktorgradsstipendiat på UiT - CARE og er sertifisert skredinstruktør i alpint terreng (NF, Norsk Fjellsportforum). Har flere års erfaring fra vinterfjellene og har i tillegg observatørkurs fra NVE og turlederutdannelse fra DNT. Med en bakgrunn i filosofi, pedagogikk, utforskende læring og utvidet risikovurdering, fokuserer hans forskning nå på hvordan vi kan legge til rette for læring om hvordan man tar gode beslutninger i vinterfjellet og andre usikre og komplekse miljøer. På fritiden jobber Tim som skredinstruktør i de vakre fjellene i Nord.

Richard Fjellaksel OrcID: 0000-0002-6783-5198 Richard Fjellaksel er sertifisert skredinstruktør i alpint terreng nivå 2 (NF, Norsk Fjellsportforum). Han jobber til daglig som førsteamanuensis ved helse og omsorgsfag på UiT – Norges Arktiske Universitet, og er tilknyttet UiT – CARE på flere prosjekter som forsker med doktorgrad. Han har i tillegg observatørkurs fra NVE og er også en aktiv instruktør for DNT i vinterfjellet (turledelse og skredkurs).

Tarjei Tveito Skille Tarjei Tveito Skille er en sosialantropolog fra UiT Norges arktiske universitet. Hans forskningsinteresser inkluderer sosiale dynamikker og relasjonelle aspekter innenfor grupper av skiløpere i fjellområder og terreng som kan inneholde risiko og beslutninger relatert til skred. Han jobber ved CARE (Senter for Skredforskning og Utdanning).

Karin E. Sørlie Street er førsteamanuensis på Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag på Høgskulen på Vestlandet. Hun er tilknyttet CARE gjennom forskningsprosjektet GUESSED hvor hun leder arbeidspakke 6 om skredopplæring.