Grieg Seafood etablerte et akvakulturanlegg ved Davatluft i Stjernesundet, nord for Alta sommeren 2017. Det er en krevende prosess å etablere nye akvakulturanlegg og det stilles strenge krav fra myndighetene – men ingen spesifikke krav til vurdering av skredfare.

Vinteren 2018 ble anlegget rammet av to snøskred. Asplan Viak ble da engasjert av Grieg Seafood for å gjøre en vurdering av fare for skred for foreslått ny plassering av anlegget. Verken daværende lokalitet, eller ønsket ny plassering 4-500 m lenger vest, lå innenfor aktsomhetskartene for skred.

Erfaring basert på tidligere skredfarevurderinger tilsier at snøskred, og særlig skredvind, vil følge vannflaten i større grad sammenlignet med andre skredtyper. Asplan Viak er ikke kjent med metoder som beskriver hvordan åpent vann påvirker utbredelsen av snøskred. Dette medfører at en vurdering av snøskred i åpent vann er basert på en stor grad av skjønn, og vil være av stor usikkerhet. I NVE sin nye veileder for utredning av skredfare i byggesak og reguleringsplan gis det ingen informasjon eller metodikk for hvordan snøskred på åpent vann skal vurderes.  

Sikkerhetskravene til akvakulturanlegg i forhold til skred er uklare. Asplan Viak har generelt vurdert akvakulturanlegg i sikkerhetsklasse S2, noe som tilsier at årlig nominell sannsynlighet for skred ikke skal være større enn 1/1000. 

Basert på erfaringene fra Davatluft i Alta kommune, vil innlegget presentere utfordringer knyttet til manglende krav ved etablering av akvakultur, snøskredfarevurderinger i åpent vann og forvaltningsbehov.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Birgit Katrine Rustad har jobbet med skredfarevurderingen gjennom Asplan Viak AS.