Statens vegvesen har siden 2020 hatt en beredskapsordning som håndterer skred og flom på riks- og fylkesveger, både forebyggende, gjennom en daglig vurdering av skred- og flomsituasjonen, og i akuttfasen. Vurderingen baserer seg på daglig brief med meteorolog, varslingstjenester fra MET og NVE, og kunnskap og planer for håndtering av naturfare på veg.

I vurderingen brukes fire nivåer for aktsomhet på veg, som sier noe om hva som sannsynligvis vil kreves av oppfølging og tiltak for å redusere konsekvensen for veg.

Vurdering for en enkelt vegstrekning må gjøres lokalt av vegeier, fagfolk og entreprenør. Beredskapsvakten bidrar i lokale vurderinger, og skaffer riktig kompetanse ved utrykning.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Forfatterne er alle tre ansatt i Statens vegvesen, på fagressurs Geofag Drift og vedlikehold. Knut Inger er naturgeograf, Eivind geotekniker og Martine ingeniørgeolog.

Vi jobber alle med håndtering av naturfare på veg. Beredskap er en av flere oppgaver som inngår her. Alle tre forfatterne er observatører i snøskredvarslingen og beredskapsvakter i SVVs vaktordning. Knut Inge og Martine deltar også i varslingsgruppa.